Sobota, 19 października 2019. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

Gmina Purda dba o bezpieczeństwo mieszkańców!

2018-10-18 12:00:00 (ost. akt: 2018-10-18 13:04:00)

„Dobry ratownik to żywy ratownik” – tą zasadą powinni kierować się wszyscy, którzy ruszają na pomoc drugiemu człowiekowi. To także stwierdzenie, o którym pamiętają władze Gminy Purda, wspierając swoich strażaków.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas sprawą ważną. W Gminie Purda mamy cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Butrynach, Klebarku Wielkim, Nowej Wsi i Purdzie. To właśnie strażacy bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia i jako pierwsi niosą pomoc. Aby ta pomoc była skuteczna niezbędny jest odpowiedni sprzęt i wyposażenie, które pomoże uratować życie, zdrowie i mienie, ale także będzie w odpowiedni sposób chronić naszych strażaków – mówi Wójt Gminy Purda Piotr Płoski.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to realizowane jest ze środków finansowych zapisanych w budżecie gminy oraz środków zewnętrznych. – W 2017 roku zakupiliśmy dwa nowoczesne średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP Butryny i OSP Nowa Wieś oraz pompę zanurzeniową i agregat prądotwórczy do obsługi pompy dla OSP Klebark Wielki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Celem projektu „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Gminy Purda” było wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, poprawa warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa strażakom i zwiększenie efektywności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych – mówi Wójt Gminy Purda Piotr Płoski. Wartość projektu ogółem 1.572.555,00 zł, wydatki kwalifikowane 800.000,00 zł, dofinansowanie 85% - 680.000,00 zł.Nie są to jedyne pozyskane środki finansowe na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. W latach 2015-2017 pozyskano i zakupiono w ramach wniosków o dofinansowanie złożonych do WFOŚiGW w Olsztynie sprzęt i wyposażenie (zestaw narzędzi hydraulicznych, ubrania specjalne, hełmy bojowe, rękawice specjalne, kominiarki, zestaw poduszek pneumatycznych) za kwotę 103.215,00 zł, dofinansowanie 29.500,00 zł.

Oprócz działań bezpośrednio wspierających służby działające na rzecz bezpieczeństwa publicznego (np. finansowanie dodatkowych patroli, zakup radiowozów, zakup sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej) samorząd realizuje inwestycje. Gmina Purda jako beneficjent projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna otrzymała dofinansowanie na termomodernizację budynku remizy OSP w Klebarku Wielkim. Planowany zakres prac do wykonania to: docieplenie ścian, stropodachu, dachu, podłóg na gruncie, stropu zewnętrznego, wymiana okien, drzwi, zastosowanie nawiewników okiennych, modernizacja instalacji CWU, wymiana instalacji CO, grzejników oraz zastosowania zaworów termostatycznych. Wymienione zostanie również źródło ciepła na piec gazowy. Nastąpi wymiana izolacji na przewodach rozprowadzających, montaż oświetlenia LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Istotnym elementem oddziaływania gminy na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego jest współpraca samorządu z policją – główną instytucją dbającą o bezpieczeństwo. Zadania tej formacji, oprócz działań ochronnych i kontrolnych, wykrywania przestępstw czy ścigania sprawców, obejmują inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

– Gmina Purda przeznaczyła kwotę 6.500,00 zł na zakup nowego radiowozu, który bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skróci czas reakcji na zdarzenia – informuje Wójt Gminy Purda Piotr Płoski.Gmina podejmuje nie tylko bezpośrednie działania o charakterze interwencyjnym. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa wpływa także realizacja innych zadań samorządu. Są to np. działania w obszarze wspierania organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert, edukacji, wychowania, ochrony zdrowia, ratownictwa i bezpieczeństwa ludności oraz innych, wynikających z aktów prawnych.

– W 2018 roku, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Purda, samorząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 400.000,00 zł na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażeniem dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim”. Wartość samochodu to kwota ok. 800.000,00 zł. Pozostałą kwotę pozyskała sama jednostka. Jest to niemały wyczyn i wspaniały przykład pracy społecznej mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa!

– Na strażaków zawsze można liczyć – podkreśla Wójt Gminy Purda Piotr Płoski – i to nie tylko w czasie działań ratowniczych. Druhowie wspomagają i wspierają nas w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, imprez, festynów, pokazów, służąc nam pomocą zawsze, gdy tego oczekujemy. Doskonałym przykładem jest organizowany przez gminę „festyn – Bezpieczne Wakacje”. Pierwsza edycja imprezy miała miejsce w 2017 roku na plaży w Klebarku Wielkim. Organizacji festynu podjęła się OSP w Klebarku Wielkim, wspierana przez gminę, Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie, policję, Państwową Straż Pożarną, WFOŚiGW w Olsztynie, pogotowie ratunkowe i inne służby. W tym roku odbyła się II edycja festynu w Nowej Wsi. Organizacji podjęła się OSP Nowa Wieś.

Celem tego rodzaju imprez, skierowanych bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców jest przekazanie dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drogach, w lasach i na akwenach wodnych oraz pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach zagrożenia.

– Niezwykłe jest to, że o każdej porze dnia i nocy, będąc zajętymi swoimi sprawami, w kilka minut strażacy są w stanie wyjechać i nieść pomoc wszystkim, którzy znajdą się w potrzebie – mówi Wójt Gminy Purda Piotr Płoski.

– Dzięki dobrej współpracy z samorządem możemy dziś spotkać w strażnicy nowoczesny sprzęt. Staramy się jak najlepiej wykonywać swoją strażacką pracę, ale do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia. Rzadko zdarza się, że władze gminy tak mocno wspierają OSP, dlatego kieruję serdeczne podziękowania dla wójta za to, że możemy liczyć na takie wsparcie – mówi Tomasz Czarniewski Komendant Gminny ZOSP RP w Purdzie. – W Purdzie widać duże wsparcie władz, które wykonując swoje ustawowe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest liderem w powiecie. Widać to po nowych samochodach, ale także po mniejszych zakupach. Już niedługo wszystkie jednostki z naszej gminy otrzymają na wyposażenie nowe defibrylatory automatyczne, torby medyczne i zestawy oświetleniowe. Dziewięciu druhów jest w trackie kursu na prawo jazdy kategorii C, współfinansowanego przez Gminę Purda. Po uzyskaniu uprawnień będą mogli uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych jako kierowcy.

– Każde życie jest bezcenne, stąd nasze inwestycje w sprzęt, w kursy i podnoszenie kwalifikacji przez strażaków. Dziękuję im za to, co robią, a robią wiele. Wiem, że mieszkańcy również doceniają ich pracę, a najlepszym wyznacznikiem są rankingi zaufania społecznego, w których strażacy, zarówno OSP jak i PSP, od lat figurują na szczycie zawodów. Życzę naszym druhom, by mieli na koncie tyle samo powrotów, ile wyjazdów – podsumowuje Wójt Gminy Purda Piotr Płoski.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages